ประเภทย่อย
สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
สาขาส้ตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร