• วิวัฒนาการ และแนวความคิดทางการบัญชี สถาบันวิชาชีพทางการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวความคิดในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินตามแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง