ประเภทย่อย
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์