• หลักการ วิธีการจัดเก็บ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ การคำนวณภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรกำหนด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ รวมไปถึงจริยธรรมของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  • หลักการและวิธีการบัญชีในการจำแนก การรับรู้และการวัดมูลค่า การตีราคา และการแสดงรายการสินทรัพย์ เกี่ยวกับการบัญชีเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้วยค่าของสินทรัพย์ การแสดงสินทรัพย์ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมมูล ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย การขายโดยการผ่อนชำระ การเช่าซื้อ การค้าร่วม สำนักงานใหญ่และสาขา การจัดทำงบการเงินจากระบบการบันทึกบัยชีที่ไมสมบูรณ์ ระบบบัญชีเดี่ยวและสัญญาเช่าระยะยาว