คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลักSkip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน(สำหรับอาจารย์) ไฟล์
ขอเชิญเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน(Learning Management System)

คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ

- เข้าสู่ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ Username และ Password ที่ใช้กับระบบการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้ Internet ของมหาวิทยาลัย เช่น
 
สำหรับอาจารย์
Username : myemail@ubru.ac.th
Password : ********
สำหรับนักศึกษา
Username : 5300000123
Password : ********

authen

ประเภทของรายวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์64

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว12

สาขารัฐประศาสนศาสตร์6

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา1

สาขาวิชาประวัติศาสตร์2

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์5

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ7

สาขาวิชาภาษาไทย1

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

สาขาวิชาภาษาจีน3

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

การออกแบบและบริหารเครือข่าย

มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี2

วิทยาการคอมพิวเตอร์1

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา4

ภาษาอังกฤษธุรกิจ2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม1
สาขาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร ป.โท8
บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)4
คณะนิติศาสตร์9

สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม8

สาขาวิชานิติศาสตร์1
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า1
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์1
ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์1
สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์8

สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา6

สาขานาฏศิลป์และการละคร2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย6

จิตวิทยา1

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ2

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป8

สาขาวิชาพลศึกษา2

สาขาวิชาพลศึกษา11

ศึกษาทั่วไป2

สาขาวิชาการประถมศึกษา6

พลศึกษา1
สาขาวิชาชีววิทยา

อ.ไพฑูรย์ แสนบัวหลวง1

ว่าที่ร.ต.จาตุรงค์ จงจีน3

ดร.สุพรรนี อะโอกิ

ผศ.ประกิต สมัครค้า

อ.ปริญญา มูลสิน

อ.จักรพงศ์ แท่งทอง

อ.ศิวพร หอมหวล

อ.ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช

อ.ณัฐพงษ์ วงศ์ชุ่ม

อ.ศศิธร ธงชัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น5

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์4

สัญญาณ และ ระบบ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า/อาจารย์จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์4

-

กลุ่มสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริหาร21

สาขาวิชาบริหาร4

คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์วลัยพร สุขปลั่ง2

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อาจารย์จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์

กฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาเคมี
อ.ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์5
สาขาวิชาเคมี
คณะพยาบาลศาสตร์10

ชีวิตกับสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์4
สาขาวิชาพลศึกษา2
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ2

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ15

สาขาวิชาการบัญชี3

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการบัญชี1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10

สาขาวิชาการตลาด4

สาขาวิชาการตลาด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์4
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์8

สาขาวิชาสถิติประยุกต์4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์วัฒนาชัย มาลัย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย4
คณะเกษตรศาสตร์1

สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ8

สาขาส้ตวศาสตร์1

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์8

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หมวดการศึกษาทั่วไป2

สาขาการศึกษาพิเศษ2
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก4
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการทั่วไป1

logo
Skip บล็อกเมนูSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 วันนี้ Thursday, 20 June 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี